Przejdź do treści
  • PL
  • EN

Sprawozdania

A A A Drukuj

Rok 2015

Sprawozdanie z działalności instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej za rok 2015

Nadrzędnym celem Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin sp. z o.o.(„Spółka”) w 2015 r. była realizacja specyficznych procesów właściwych dla portu lotniczego i procesów ogólnych, na najwyższym możliwym do uzyskania poziomie bezpieczeństwa.

Jednocześnie w roku 2015 Spółka dążyła do doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem, jak również rozwijania kultury bezpieczeństwa w realizacji procesów Lotniskowej Służby Informacji Powietrznej (AFIS) Portu Lotniczego Warszawa/Modlin.

W tym celu w roku 2015 zrealizowano następujące działania:

1. Zabezpieczenie operacji lotniczych, zapewnianych przez służbę AFIS na wymaganym prawem poziomie bezpieczeństwa.

2. Ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem służby AFIS w przestrzeni powietrznej lotniska Warszawa/Modlin.

3. Stałe monitorowanie i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych, wymagań i zalecanej praktyki w zakresie bezpieczeństwa dotyczących działalności służby AFIS.

4. Promowanie kultury bezpieczeństwa wśród pracowników i użytkowników lotniska.

5. Zapewnianie sposobów skutecznego komunikowania załodze i użytkownikom lotniska Warszawa/Modlin kwestii związanych z bezpieczeństwem.

6. Zapewnianie szkoleń załogi służby AFIS.

7. Zapewnianie zasobów wymaganych do utrzymania możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Od roku 2015 Port Lotniczy Warszawa/Modlin został włączony do Planu skuteczności działania służb żeglugi powietrznej na lata 2015-2019. Łącznie za rok 2015 Spółka wystąpiła do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z czterema wnioskami o wypłatę kwot dotacji celowych na rozliczenie kosztów refundowanych utrzymania Lotniskowej Służby Informacji Powietrznej (AFIS) w przestrzeni niekontrolowanej ATZ EPMO. Kwoty otrzymanych dotacji celowych za rok 2015 prezentuje poniższa tabela.

 

Za okres

 

1.01-31.12.2015

Dotacja z tytułu zapewnienia służby żeglugi powietrznej za I kw 2015 r

162 137,00

Dotacja z tytułu zapewnienia służby żeglugi powietrznej za II kw 2015 r

183 004,00

Dotacja z tytułu zapewnienia służby żeglugi powietrznej za III kw 2015 r

129 158,00

Dotacja z tytułu zapewnienia służby żeglugi powietrznej za IV kw 2015 r

133 423,54

Dotacja z tytułu zapewnienia służby żeglugi powietrznej, razem

607 722,54

 

W roku 2015 Spółka w związku z prowadzona działalnością instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej poniosła następujące koszty.

  1. koszty personelu

Poniesione w roku 2015 koszty personelu to koszty wynagrodzeń zasadniczych pracowników zaangażowanych w realizację zadań służby AFIS wraz z narzutami na wynagrodzenia z tytułu ubezpieczeń społecznych. W roku 2015 średnioroczna liczba pracowników, których wynagrodzenia zaliczane były w poczet kosztów AFIS, w przeliczeniu na pełne etaty wyniosła 4,975, a przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 6 883,89 zł. Ubezpieczenia społeczne stanowiły 20,43% wynagrodzeń.

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. nie zatrudniał w roku 2015 dedykowanych pracowników do obsługi meteo. Usługi meteo świadczone były przez cały ten okres przez IMGiW. Zespół AFIS korzystał z danych i urządzeń meteo w zakresie swoich uprawnień i obowiązków.

  1. inne koszty operacyjne

Poniesione w roku 2015 inne koszty operacyjne to przede wszystkim koszty związane z używanymi przez służby AFIS elementami infrastruktury, takie jak koszty remontów i serwisu, usług związanych
z obsługą komunikacji i teleinformatyki, inne koszty usług obcych oraz materiałów i mediów.

  1. amortyzacja

Poniesione w roku 2015 koszty amortyzacji dotyczą Wieży Kontroli Lotów („WKL”) oraz urządzeń Meteo, z których korzysta zespół AFIS.

  1. koszt kapitału

Koszty kapitału zostały wyliczone w oparciu o wartość netto środków trwałych wymienionych
w punkcie dotyczącym amortyzacji.

Do wyliczenia kosztów kapitału skorygowano wartość netto środków trwałych dla każdego roku
o wskaźnik 25,3% odzwierciedlający poziom wkładu własnego.

Wskaźnik ROE przyjęto na poziome oprocentowania czteroletnich obligacji skarbowych czyli 3,5%
w skali roku.

Oprocentowanie obligacji przyjęto w/g aktualnego poziomu oprocentowania obligacji wyemitowanych przez Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.

Szczegółowe zestawienie poniesionych przez Spółkę w roku 2015 r kosztów związanych
z prowadzona działalnością instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej prezentuje poniższa tabela:

 

Za okres

 

1.01-31.12.2015

Koszty wynagrodzeń

410 933,61

Składki ZUS

83 941,45

Inne usługi obce

7 600,00

Koszty remontów i serwisu

25 672,85

Obsługa IT i komunikacja

48 485,00

Samochód i podróże służbowe

3 518,23

Materiały i wyposażenie

343,76

Amortyzacja

27 228,52

Koszty finansowanie

46 659,26

Koszty AFIS, razem

654 382,68

 

Wynik finansowy instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej za rok 2015 przedstawia się następująco:

 

Za okres

 

1.01-31.12.2015

Przychody - dotacja celowa

607 722,54

Koszty wynagrodzeń

(410 933,61)

Składki ZUS

(83 941,45)

Inne usługi obce

(7 600,00)

Koszty remontów i serwisu

(25 672,85)

Obsługa IT i komunikacja

(48 485,00)

Samochód i podróże służbowe

(3 518,23)

Materiały i wyposażenie

(343,76)

Amortyzacja

(27 228,52)

Koszty finansowanie

(46 659,26)

Wynik finansowy - strata

(46 660,14)

Ocena skuteczności działania dokonywana jest w ramach obowiązków sprawozdawczych przedkładania baz kosztowych do Urzędu Lotnictwa Cywilnego w związku z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie opłat nawigacyjnych. Proces koordynuje ULC udostępniając odpowiednie tabele sprawozdawcze opłat terminalowych do wypełnienia.

Niezależnie Spółka wypełnia, opracowany przez PRU EUROCONTROL i przekazywany przez ULC szablon sprawozdania z monitorowania realizacji Planu Skuteczności Działania zawierający informacje
w zakresie działalności Spółki jako instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej w obszarze terminalowej efektywności kosztowej. W przypadku Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin Sp. z o.o. w sprawozdaniu stwierdzono jedynie fakt poniesienia niższych kosztów w roku 2015 niż zakładano pierwotnie w Planie Skuteczności Działania w związku z czym dalsze wyjaśnienia (plan naprawczy) nie były wymagane.

W roku 2015 nie wystąpiły zmiany w operacjach i infrastrukturze.

Poniża tabela zawiera porównanie kosztów rzeczywistych do kosztów zawartych w Planie Skuteczności Działania. Dane przedstawiono  w pełnych tysiącach złotych.

Koszty

2015 Wykonanie

2015 Plan

Różnica

Personel

495

390

105

Inne koszty operacyjne

100

564

(464)

Amortyzacja

27

43

(16)

Koszty kapitału

33

29

(4)

Koszty nadzwyczajne

0

0

0

Razem koszty

654

1025

371

 

Koszty personelu – Wyższe koszty wynikają ze zmiany struktury zatrudnienia osób zaangażowanych w AFIS i wyższego średniego poziomu wynagrodzeń.

Inne koszty operacyjne – Niższe niż zakładano koszty napraw i serwisu, usług obcych, szkoleń
i edukacji głównie na skutek mniejszej niż zakładano aktywności służb AFIS.

Amortyzacja  – Koszty poniżej planu w związku z ograniczaniem w ciągu roku 2015 średniej długości czasu pracy służb AFIS na dobę, a tym samych mniejsze od planowanego wykorzystanie istniejącej infrastruktury rzeczowych aktywów trwałych.

Koszt kapitału – Nie odbiegają w sposób istotny od planu.

Ponieważ koszty kształtowały się poniżej kosztów zawartych w planie skuteczności działania i nie przewiduje się, aby w kolejnych latach sytuacja miała ulec zmianie nie ma potrzeby wskazywania środków i działań, które zostaną podjęte do wyeliminowania luk.

Proces konsultacji z użytkownikami służb żeglugi powietrznej odbywa się pod kuratelą i z inicjatywy Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Spółka nie prowadzi samodzielnie konsultacji z użytkownikami służb, jednak dane przekazywane do ULC brane są pod uwagę w trakcje formalnego procesu konsultacji.

W roku 2015 Spółka w ramach działań instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej zatrudniała wystarczająca liczbę certyfikowanych pracowników, dbając jednocześnie o utrzymanie odpowiedniego poziomu kwalifikacji, umiejętności i uprawnień poprzez zapewniania udziału w odpowiednich kursach i szkoleniach.

 

Partnerzy