Przejdź do treści
 • PL
 • EN

Aktualności

A A A Drukuj

Postępowanie kwalifikacyjne dotyczące wyboru Prezesa Zarządu Spółki

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego dotyczący wyboru

Prezesa Zarządu Spółki

MAZOWIECKI PORT LOTNICZY WARSZAWA-MODLIN

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

 1. Kandydaci przystępujący do postępowania kwalifikacyjnego powinni spełniać następujące warunki:
  1. wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne,
  2. co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym nie mniej niż trzy lata na stanowiskach kierowniczych, preferowane w przedsiębiorstwach branży lotniczej,
  3. doświadczenie w prowadzeniu dużych projektów inwestycyjnych w tym z wykorzystaniem środków pochodzących z UE, 
  4. korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
  6. nie podleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
  7. posiadanie wiedzy adekwatnej do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w zakresie:
   • działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa spółka;
   • zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników, zasad i przepisów prawa pracy, roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników, zbiorowych stosunków pracy, polityki rekrutacyjnej, systemu ocen i motywacji, szkoleń i rozwoju pracowników;
   • zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem pośrednio lub bezpośrednio Skarbu Państwa;
   • znajomości ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
   • znajomości zasad wynagradzania w spółkach z udziałem bezpośrednim i pośrednim Skarbu Państwa;
   • znajomość zasad i praktyki rozliczania dotacji i subwencji publicznych;
   • finansowania inwestycji z wykorzystaniem, instrumentów finansowych, w tym obligacji oraz pochodnych;
   • zasad nadzoru właścicielskiego, zarządzania przedsiębiorstwem, planowania strategicznego oraz budżetowania,
   • audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej.

 

 1. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać (w oryginałach lub odpisach potwierdzonych za zgodność przez kandydata):
  1. życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej i osiągnięć zawodowych;
  2. dokumenty potwierdzające staż pracy;
  3. dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich;
  4. krótką (max. 2 strony A4) koncepcję funkcjonowania Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o. o.;
  5. oświadczenie o co najmniej pięcioletnim stażu pracy, w tym trzyletnim stażu pracy na stanowisku kierowniczym;
  6. adres do korespondencji wraz z numerem telefonu do kontaktów;
  7. oświadczenia o:
   • akceptacji warunków postępowania kwalifikacyjnego i przystąpieniu do tego postępowania,
   • ukończeniu studiów wyższych magisterskich,
   • korzystaniu z pełni praw publicznych,
   • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
   • nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
   • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego.

 

Pozostałe wymagania kandydaci powinni udokumentować według własnego uznania.

 

Ocena spełnienia wymogów postępowania kwalifikacyjnego pozostawiona jest Radzie Nadzorczej Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o. o.

 

 1. Pisemne zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 16.01.2017 r. do godziny 14.00 za potwierdzeniem odbioru w Sekretariacie Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o. o. lub drogą pocztową (poczta kurierska) na adres: Spółka Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o. o. ul. Gen. Wiktora Thommee 1 A, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki.

             O dochowaniu terminu zgłoszenia decyduje data i godzina doręczenia przesyłki do siedziby Spółki. Zgłoszenie doręczone po terminie jest odrzucane, nie podlega rozpatrzeniu i zostaje odesłane bez otwierania wewnętrznej koperty.

             Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym nie podlegają rozpatrzeniu i zostają odesłane do adresata.

             Zgłoszenie powinno zostać złożone w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o. o.” Wewnątrz pierwszej koperty powinna się znajdować druga zamknięta koperta zawierająca zgłoszenia wraz z załącznikami. Na drugiej kopercie należy zamieścić imię i nazwisko oraz adres do korespondencji kandydata. Wszystkie strony złożonych dokumentów powinny być ponumerowane w następujący sposób: */** („*” – numer kolejny strony, „**” – łączna ilość stron, np. 1/20, 2/20 ... 20/20).

 1. Zgłoszenia kandydatów zostaną otwarte 17.01.2017 r o godz. 9.00 w siedzibie Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o. o. Nowy Dwór Mazowiecki ul. Gen. Wiktora Thommee 1 A.
 2. Rada Nadzorcza, poinformuje telefonicznie kandydatów spełniających wymogi formalne o godzinach przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, które odbywać się będą w siedzibie Spółki 19.01.2017 r. oraz (w razie potrzeby) 20.01.2017 r.

 

 1. Informacje o spółce można uzyskać osobiście w dniach 02.01.2017 – 13.01.2017 r. w godzinach 08.00-16.00 w siedzibie spółki to jest:

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.,

05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Gen. Wiktora Thommee 1 A.

 

Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata.

 

Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie ponadto prawo, iż może w każdym czasie (na każdym etapie postępowania) bez podawania przyczyn, zakończyć, przerwać lub zawiesić postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów.

Partnerzy