Przejdź do treści
 • PL
 • EN

Reklamacja

A A A Drukuj

REGULAMIN

PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI WPŁYWAJĄCYCH DO SPÓŁKI MAZOWIECKI PORT LOTNICZY
WARSZAWA-MODLIN SP. Z O. O.

§ 1.

Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady przyjmowania i tryb rozpatrywania reklamacji przez Spółkę Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.modlinairport.pl oraz
  w punkcie informacji znajdującym się w hali ogólnodostępnej  terminalu.
 3. Przez użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć:

Spółka – Spółka Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. z siedzibą
w Nowym Dworze Mazowieckim, 05-102, ul. Gen. Wiktora Thommee 1A, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000184990,
NIP: 522-10-25-337, REGON: 011248734.

Klient – osoba fizyczna lub prawna korzystająca z usług Lotniska Warszawa/Modlin.

Usługa portu – usługa wykonywana przez Spółkę jako Zarządzającego lotniskiem, związana ze startem, lądowaniem i postojem statków powietrznych, wykonywana
na rzecz przewoźników lotniczych oraz innych użytkowników statków powietrznych,
a także usługa związana z udostępnieniem infrastruktury lotniska i dokonywaniem kontroli bezpieczeństwa na rzecz pasażerów, a także usługa pozalotnicza świadczona odpłatnie przez Spółkę (np. najem miejsc parkingowych na parkingach zarządzanych przez Spółkę).

Reklamacja –  wyrażenie przez klienta niezadowolenia z Usług portu świadczonych przez Spółkę.

 1. Spółka Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. nie odpowiada
  za produkty i usługi świadczone przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie Lotniska Warszawa/Modlin.

§ 2.

Ogólne zasady przyjmowania reklamacji

 1. Klient może składać reklamacje według własnego wyboru:
 1. w formie pisemnej – w postaci reklamacji opatrzonej podpisem Klienta i wysłanej na adres korespondencyjny Spółki lub złożony w siedzibie Spółki w punkcie informacji znajdującym się w hali ogólnodostępnej terminalu.
 2. w formie elektronicznej – za pośrednictwem wiadomości e-mail: [email protected]; lub przez formularz kontaktowy umieszczony
  na stronie www.modlinairport.pl.
 1. Reklamacja musi zawierać:
 1. imię
 2. nazwisko
 3. adres do korespondencji (w przypadku wybrania formy pisemnej kontaktu)
 4. adres e-mail (w przypadku wybrania formy elektronicznej kontaktu)
 5. miejsce, datę i godzinę zdarzenia
 6. numer rezerwacji (jeśli reklamacja dotyczy usług świadczonych na rzecz Klienta odlatującego lub przylatującego na Lotnisko Warszawa/Modlin)
 7. szczegółowy opis zdarzenia
 8. określenie roszczenia
 9. datę złożenia reklamacji
 10. podpis Klienta
 11. numer biletu parkingowego (w przypadku reklamacji dotyczących świadczonych przez Spółkę usług najmu miejsc parkingowych na parkingach zarządzanych przez Spółkę)
 12. numer konta bankowego (w przypadku reklamacji zawierających roszczenia pieniężne), z tym że numer ten może zostać uzupełniony przez Klienta w trakcie rozpatrywania reklamacji.
 1. Każda reklamacja musi obowiązkowo zawierać zgodę Klienta na przechowywanie
  i przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do skutecznego rozpatrzenia reklamacji.
 2. W przypadku złożenia reklamacji w formie uniemożliwiającej skuteczne rozpatrzenie reklamacji m.in. brak imienia i nazwiska, brak danych kontaktowych lub podanie
  ich w sposób nieczytelny, reklamacje nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje złożone w innej formie niż określonej w § 2 ust. 1 (media społecznościowe itp.), nie będą podlegały rozpatrzeniu.
 4. Spółka może zwrócić się do Klienta z prośbą o dodatkową informację
  lub dokumentację dowodową w celu rozpatrzenia reklamacji.
 5. W przypadku, gdy Spółka nie otrzyma dodatkowej dokumentacji w wyznaczonym terminie, reklamacja rozpatrywana jest na podstawie informacji przekazanych przez klienta oraz dokumentacji i informacji, którymi dysponuje Spółka.
 6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości kontaktu z Klientem
  w przypadku podania błędnych danych kontaktowych.
 7. Reklamacja składana w formie pisemnej powinna być wypełniona pismem czytelnym, najlepiej drukowanym.
 8. Celem ułatwienia złożenia reklamacji w formie pisemnej Klient może skorzystać
  z formularza reklamacyjnego stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Wzór formularza dostępny jest na stronie Spółki internetowej www.modlinairport.pl lub w punkcie informacji znajdującym się w terminalu. Zmiana formularza może być dokonana w każdym czasie i nie wymaga zmiany Regulaminu.
 9. Reklamacja musi być złożona w języku polskim lub angielskim.

§ 3.

Rozpatrywanie reklamacji

 1. Z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 i 4 Ogólnych zasad przyjmowania reklamacji, Spółka niezwłocznie rozpatruje złożoną reklamację i udziela na nią odpowiedzi, nie później
  niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 2. Reklamacje rozpatrywane są w języku polskim lub angielskim.

§ 4.

Sposoby udzielania odpowiedzi na reklamacje

Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej lub w formie wiadomości
e-mail, zgodnie z wyborem Klienta dokonywanym w momencie składania reklamacji.

§ 5.

Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o., z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Gen. Wiktora Thommee 1a. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych e-mail: [email protected];

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji, oceny zasadności roszczeń, udzielenia odpowiedzi i obrony interesów administratora w związku ze zgłoszonym roszczeniem.

3) w uzasadnionych przypadkach odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą przekazywane do ubezpieczyciela Spółki, i innych podwykonawców Spółki,
w szczególności doradców prawnych, podatkowych, audytorów, itp.

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, chyba że zrzeknie się Pan/Pani tych roszczeń.

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9) podanie Spółce danych osobowych jest niezbędne do złożenia reklamacji oraz rozpatrzenia jej przez Spółkę zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Ustawy o prawach konsumenta
(tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późniejszymi zmianami).
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania. Dane osobowe mogą zostać udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

§ 6.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 04.12.2018 r.

 

 

Partnerzy