Przejdź do treści
  • PL
  • EN

Otoczenie lotniska

A A A Drukuj

W dążeniu do osiągnięcia wysokiego poziomu bezpieczeństwa operacji lotniczych, Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin sp. z o.o. podejmuje szereg działań zmierzających do eliminacji zagrożeń ze strony dzikich zwierząt oraz ptaków. W związku ze stwierdzeniem pojawiania się gołębi nad terenem lotniska, z dużym prawdopodobieństwem pochodzących z hodowli sąsiadujących z lotniskiem miejscowościach informujemy o obowiązujących przepisach prawa (Ustawa Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.):

 

Art. 87.

[…]
6. Zabrania się w otoczeniu lotniska, czyli w odległości do 5 km od jego granicy:
1) budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, które mogą stanowić źródło żerowania ptaków;
2) hodowania ptaków mogących stanowić zagrożenie dla ruchu lotniczego.
7. Zabrania się sadzenia i uprawy drzew i krzewów na nieruchomościach znajdujących się w rejonach podejść do lądowania, mogących stanowić przeszkody lotnicze; obowiązek i koszt usunięcia tych drzew i krzewów obciąża właściciela lub inny podmiot władający nieruchomością.

Art. 210. 1. Kto:

[…]
7) wbrew zakazom lub ostrzeżeniom podanym do powszechnej wiadomości przy pomocy tablic lub w inny sposób przez zarządzającego lotniskiem narusza postanowienia nakazów i zakazów ustanowionych przez zarządzającego,
8) wbrew art. 87 ust. 6 i 7 ustawy dokonuje budowy lub rozbudowy obiektu budowlanego, będącego źródłem żerowania ptaków, a także hoduje ptaki mogące stanowić zagrożenie dla ruchu lotniczego, uprawia i sadzi drzewa zagrażające w rejonach podejść przekroczeniem dopuszczalnej przepisami wysokości płaszczyzn wolnych od przeszkód,
[…]

— podlega karze grzywny.

2. Tej samej karze podlega, kto, nie dopełniając ciążącego na nim obowiązku, dopuszcza do popełnienia czynów określonych w ust. 1.
3. Podżeganie do popełnienia wykroczeń określonych w ust. 1, pomocnictwo oraz usiłowanie podlegają karze określonej w ust. 1.
4. W przypadkach określonych w ust. 1-3 orzekanie następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Zwracamy się z prośbą o współdziałanie w eliminacji stwierdzonych zagrożeń, w szczególności poprzez informowanie mieszkańców gmin zamieszkujących w otoczeniu Lotniska Warszawa/Modlin o obowiązujących w tym zakresie przepisach, oraz o podejmowanie działań, zmierzających do ujawniania i ścigania osób łamiących ww. przepisy prawa lotniczego.

Partnerzy