Przejdź do treści
  • PL
  • EN

Formularz reklamacji

A A A Drukuj
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o., z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Gen. Wiktora Thommee 1a.; 2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych e-mail: [email protected]; 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji, oceny zasadności roszczeń, udzielenia odpowiedzi i obrony interesów administratora w związku ze zgłoszonym roszczeniem; 4) w uzasadnionych przypadkach odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą przekazywane do ubezpieczyciela Spółki i innych podwykonawców Spółki, w szczególności doradców prawnych, podatkowych, audytorów, itp.; 5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych; 6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, chyba że zrzeknie się Pan/Pani tych roszczeń; 7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; 8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 9) podanie Spółce danych osobowych jest niezbędne do złożenia reklamacji oraz rozpatrzenia jej przez Spółkę zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Ustawy o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późniejszymi zmianami); 10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem przyjmowania i rozpatrywania reklamacji wpływających do Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. Jestem świadomy/a, że w przypadku złożenia reklamacji w formie uniemożliwiającej skuteczne rozpatrzenie, m.in. brak imienia i nazwiska, brak danych kontaktowych, podanie ich w sposób nieczytelny lub nieprawidłowy, reklamacje nie będą rozpatrywane.

Partnerzy