Przejdź do treści
 • PL
 • EN

Zarząd

A A A Drukuj

Komunikat o błędzie

Notice: Undefined index: disabled_javascripts w eu_cookie_compliance_page_build() (linia 306 z /home/admin/domains/produkcja.modlinairport.pl/public_html/sites/all/modules/eu_cookie_compliance/eu_cookie_compliance.module).

Leszek Chorzewski

 

Leszek Chorzewski

p.o. Prezesa Zarządu, Wiceprezes ds. Sprzedaży i Marketingu

ur. 1964 r.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW, związany jest z branżą lotniczą od 20 lat.

W trakcie pracy zawodowej piastował znaczące stanowiska w mediach, PLL LOT S.A., firmach motoryzacyjnych i architektonicznych.

W PLL LOT,  jako dyrektor do spraw komunikacji oraz rzecznik odpowiadał m.in. za największe  przedsięwzięcia organizacyjne w zakresie komunikacji i promocji PLL LOT takich jak: tworzenie firmy EuroLOT S.A., wejście firmy do Star Alliance, oprawę podróży Ojca Św. Jana Pawła II po pielgrzymkach w Polsce.  Prowadził wysoko oceniane działania w zakresie komunikacji kryzysowej po ataku na WTC oraz po lądowaniu kapitana Wrony na Okęciu. Reprezentował pracodawcę w RN firmy LOT Catering. Do spektakularnych osiągnięć należy osobiście przeprowadzona akcja promocyjna wejścia na rynek pierwszego Boeinga 787 Dreamliner. Leszek Chorzewski reprezentował LOT w międzynarodowych strukturach odpowiedzialnych za komunikację i promocję. W ramach pracy dla holdingu IMCG opracowywał system synergii miedzy spółkami grupy działającymi w kraju oraz na Ukrainie i Rosji.

Pracował dla firmy JSK Architekci, gdzie brał udział w pracach nad budową terminali lotniczych w Gdańsku i Wrocławiu, pracowął także przy tak spektakularnych inwestycjach jak: Stadion Narodowy, stadion Legii Warszawa i stadion piłkarski we Wrocławiu.

Jest też związany z Aeroklubem Polskim i Polskim Klubem Lotniczym. Należy do grupy najczęściej cytowanych przez media ekspertów branży lotniczej.

Piotr Okienczyc

PIOTR OKIENCZYC

Wiceprezes ds. Operacyjnych

ur. w 1968 r.

Absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunku transport w zakresie sterowania ruchem w transporcie ze specjalizacją sterowanie i organizacja ruchu lotniczego oraz absolwent Akademii Obrony Narodowej na kierunku zarządzanie lotnictwem.

Ekspert w zakresie operacyjnego zarządzania w sektorze lotnictwa cywilnego, który posiada rozległą wiedzę w zakresie modelowania i optymalizowania procesów biznesowych. Przez cały okres swojej kariery zawodowej związany jest z branżą lotniczą.

Karierę zawodową rozpoczął w 1992 r. w Porcie Lotniczym Okęcie, gdzie wraz z intensywnym rozwojem lotniska, przeszedł drogę zawodową począwszy od zarządzania w planowaniu operacyjnym  poprzez zarządzanie departamentem walidacji danych operacyjno-procesowych. Od 2000 r. do 2006 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych w spółce LOT Ground Services, gdzie odpowiadał za strategie operacyjne i nadzorował realizację procesów operacyjnych.

Od maja 2006 r. do lipca 2016 r. pełnił funkcję  Prezesa Zarządu Spółki zarządzającej Lotniskiem Warszawa/Modlin.

 

Marcin Danił

MARCIN DANIŁ

Wiceprezes ds. Korporacyjnych

ur. w 1968 r.

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie na kierunku zarządzanie i marketing oraz absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku rachunkowość i finanse.

Ekspert w zakresie strategicznego zarządzania oraz budowania modeli finansowania.

Pierwsze zawodowe doświadczenie zaczął zbierać w Warszawskiem Przedsiębiorstwie Geodezyjnym, Ruchu S.A. i Polskim Radiu S.A. Od sierpnia 1996 r. do marca 1998 r. zajmował stanowisko księgowego w Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie Nationale-Nederlanden S.A. Przez kolejne 5 lat, począwszy od marca 1998 r. do sierpnia 2003 r. związany był ze spółką Geac Polska Sp. z o.o., gdzie zajmował stanowisko Głównego księgowego. W latach 2003-2007 związany z eTel Polska Sp. z o.o., gdzie kolejno pełnił funkcję Kontrolera finansowego, Głównego księgowego oraz Dyrektora finansowego. Od października 2007 do grudnia 2008 pracował w ramach jednej grupy PPWK SA, gdzie pełnił funkcję Prokurenta oraz Dyrektora Finansowego i odpowiadał, m.in. za restrukturyzację grupy, przygotowywanie budżetu, raportów finansowych dla zarządu oraz sprawozdawczość finansową. W okresie od lutego 2009 r. do marca 2009 r. piastował stanowisko Dyrektora finansowego w Allenort Group, zaś w okresie od maj 2009 r. do maj 2010 r. zajmował stanowisko członka Zarządu w PRIBW Sp. z o.o.

Od maja 2010 r. do lipca 2016 r. zajmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki zarządzającej Lotniskiem Warszawa/Modlin.

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego dotyczący wyboru Prezesa Zarządu

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego dotyczący wyboru Prezesa Zarządu Spółki

MAZOWIECKI PORT LOTNICZY WARSZAWA-MODLIN

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

1. Kandydaci przystępujący do postępowania kwalifikacyjnego powinni spełniać następujące warunki:

 1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
 2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych preferowane w branży lotniczej;
 4. korzystać z pełni praw publicznych;
 5. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
 6. nie być skazanym/ą prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 7. spełniać inne niż wymienione w pkt 1-6 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
 8. posiadać wiedzę adekwatną do pełnienia następującej funkcji Prezesa Zarządu Spółki w zakresie:
  1. działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa spółka;
  2. zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników, zasad i przepisów prawa pracy, roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników, zbiorowych stosunków pracy, polityki rekrutacyjnej, systemu ocen i motywacji, szkoleń i rozwoju pracowników;
  3. zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem pośrednio lub bezpośrednio Skarbu Państwa;
  4. znajomości ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
  5. znajomości zasad wynagradzania w spółkach z udziałem bezpośrednim i pośrednim Skarbu Państwa;
  6. znajomość zasad i praktyki rozliczania dotacji i subwencji publicznych;
  7. finansowania inwestycji z wykorzystaniem, instrumentów finansowych, w tym obligacji oraz pochodnych;
  8. zasad nadzoru właścicielskiego, zarządzania przedsiębiorstwem, planowania strategicznego oraz budżetowania,
  9. audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości, rachunkowości zarządczej oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa.

 

2. Kandydatem na członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
 3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
 5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

 

3. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać (w oryginałach lub odpisach potwierdzonych za zgodność przez kandydata):

 1. życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej i osiągnięć zawodowych;
 2. dokumenty potwierdzające staż pracy;
 3. dyplom ukończenia studiów wyższych;
 4. krótką (max. 2 strony A4) koncepcję funkcjonowania Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o. o.;
 5. oświadczenie o co najmniej pięcioletnim stażu pracy, w tym trzyletnim stażu pracy na stanowisku kierowniczym;
 6. adres do korespondencji wraz z numerem telefonu do kontaktów;
 7. oświadczenia o:
  • akceptacji warunków postępowania kwalifikacyjnego i przystąpieniu do tego postępowania,
  • ukończeniu studiów wyższych,
  • korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
  • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego.

Pozostałe wymagania kandydaci powinni udokumentować według własnego uznania.

Ocena spełnienia wymogów postępowania kwalifikacyjnego pozostawiona jest Radzie Nadzorczej Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o. o.

4. Pisemne zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 20.10.2017 r. do godziny 15.00 za potwierdzeniem odbioru w Sekretariacie Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o. o. lub drogą pocztową (poczta kurierska) na adres:

Spółka Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o. o. ul. Gen. Wiktora Thommee 1 A,   05-102 Nowy Dwór Mazowiecki.

O dochowaniu terminu zgłoszenia decyduje data i godzina doręczenia przesyłki do siedziby Spółki. Zgłoszenie doręczone po terminie jest odrzucane, nie podlega rozpatrzeniu i zostaje odesłane bez otwierania wewnętrznej koperty.

Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym nie podlegają rozpatrzeniu i zostają odesłane do adresata.

Zgłoszenie powinno zostać złożone w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o. o.” Wewnątrz pierwszej koperty powinna się znajdować druga zamknięta koperta zawierająca zgłoszenia wraz z załącznikami. Na drugiej kopercie należy zamieścić imię i nazwisko oraz adres do korespondencji kandydata. Wszystkie strony złożonych dokumentów powinny być ponumerowane w następujący sposób: */** („*” – numer kolejny strony, „**” – łączna ilość stron, np. 1/20, 2/20 ... 20/20).

5. Zgłoszenia kandydatów zostaną otwarte 23.10. 2017 r. o godz. 9.00. w siedzibie Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o. o. Nowy Dwór Mazowiecki ul. Gen. Wiktora Thommee 1 A.

6. Rada Nadzorcza, poinformuje telefonicznie kandydatów spełniających wymogi formalne o godzinach przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, które odbywać się będą w siedzibie Spółki 26.10.2017 r. oraz (w razie potrzeby) 27.10.2017 r.

7. Informacje o Spółce można uzyskać osobiście w dniach 09.10. 2017 – 19.10.2017 r. w  godzinach 08.00 - 16.00 w siedzibie spółki to jest:

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o. o.,

05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Gen. Wiktora Thommee 1 A.

Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie ponadto prawo, iż może w każdym czasie (na każdym etapie postępowania), bez podawania przyczyn, zakończyć, przerwać lub zawiesić postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów.

 

Partnerzy