Przejdź do treści
 • PL
 • EN

Biuro Rzeczy Znalezionych

A A A Drukuj

Regulamin postępowania z Rzeczami znalezionymi na terenie

Portu Lotniczego Warszawa/Modlin

 

§1

Niniejszy Regulamin wydany jest na podstawie następujących aktów prawnych:

 1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. 2015.397), dalej zwana Ustawą o Rzeczach Znalezionych;

 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2016.380, z późn. zm.);

 3. Ustawa z dnia 2 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (t.j. 2016.605, z późn. zm.);

 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 ( Dz.U. L 97 z 09.04.2008, s. 72);

 5. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz.U.UE.L.2015.299.1, z późn. zm.);

 6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 września 2012 r. w sprawie podstawowych przepisów porządkowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony lotów oraz porządku na lotnisku (Dz.U.2012.1023);

 7. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego (Dz.U.2012.912, z późn. zm.).

 

§2

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Porcie Lotniczym – rozumie się przez to lotnisko Warszawa/Modlin wpisane do rejestru lotnisk cywilnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

 2. Zarządzającym – rozumie się przez to zarządzającego lotniskiem Warszawa/Modlin, tj., Spółkę Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Gen. Wiktora Thommee 1 A, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000184990, wysokość kapitału zakładowego 323 824 500,00 PLN, REGON: 011248734, NIP: 522-10-25- 337;

 3. Służbach Ochrony – rozumie się przez to Straż Graniczną, Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służbę Ochrony Lotniska, realizujące zadania na terenie Portu Lotniczego;

 4. Rzeczy - rozumie się przez to każdy przedmiot (w tym każdą sztukę bagażu), pozostawiony lub znaleziony na terenie Portu Lotniczego;

 5. Biuro Rzeczy Znalezionych - rozumie się przez to punkt przyjmowania i wydawania rzeczy znalezionych, który znajduje się na stanowisku informacji lotniskowej w hali ogólnodostępnej Portu Lotniczego, tel. nr: +48 801 801 880, +48 22 315 18 80;

 6. Staroście – rozumie się przez to Starostę Powiatu Nowodworskiego, adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki;

 7. Policji – rozumie się przez to Komendę Powiatową Policji, ul. Ignacego Paderewskiego 3, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki;

 8. Znalazcy – rozumie się przez to osobę, która znalazła Rzecz na terenie Portu Lotniczego, przy czym w szczególności za znalazcę uznaje się osobę przekazującą Rzecz Zarządzającemu (do Biura Rzeczy Znalezionych );

 9. Płynach, aerozolach i żelach – rozumie się przez to płyny, aerozole i żele w rozumieniu pkt 4.0.4. a) Załącznika do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz.U.UE.L.2015.299.1, z późn. zm.).

 

§3

Do postępowania z rzeczami znalezionymi na terenie Portu Lotniczego stosuje się przepisy Ustawy o Rzeczach Znalezionych, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jego § 4.

 

§4

 1. Ze względów bezpieczeństwa na terenie Portu Lotniczego nie wolno pozostawiać Rzeczy bez nadzoru.

 2. Rzecz pozostawiona bez nadzoru zostanie poddana sprawdzeniu przez właściwe służby, a jej właściciel może zostać ukarany mandatem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 3. Podczas sprawdzania Rzecz może ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu.

 4. Płyny, aerozole i żele pozostawione lub znalezione na terenie Portu Lotniczego podlegają utylizacji.

 5. Rzecz wyrzucona do kosza na śmieci lub pozostawiona w bezpośredniej okolicy kosza na śmieci uznaje się za pozostawioną bez nadzoru i porzuconą w celu wyzbycia się w rozumieniu art. 180 kc, z zastrzeżeniem ust. 6.

 6. Zabrania się wyrzucania do śmieci walizek, plecaków, toreb itp. Właściciel takiej Rzeczy wyrzuconej do śmietnika może zostać ukarany mandatem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§5

Każdy kto zauważy Rzecz pozostawioną bez nadzoru na terenie terminala, parkingu przed terminalem, drodze dojazdowej do terminala, chodnikach lub w innym miejscu na terenie Portu Lotniczego OBOWIĄZANY JEST DO NIEZWŁOCZNEGO POWIADOMIENIA o tym fakcie Służb Ochrony lub innych pracowników Portu Lotniczego.

 

§6

 

 1. Przyjęcie Rzeczy do Biura Rzeczy Znalezionych potwierdza się w odpowiednim protokole - poświadczeniu przyjęcia, sporządzonym przez osobę obsługującą Biuro Rzeczy Znalezionych według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 2. Protokół - poświadczenie przyjęcia zawiera, odpowiednio do rodzaju Rzeczy (w przypadku spakowanej sztuki bagażu - przedmiotów znajdujących się w bagażu):

 1. szczegółową nazwę;

 2. ilość;

 3. dokładny opis;

 4. typ/markę;

 5. kolor;

 6. wielkość;

 7. nr seryjny;

 8. imię i nazwisko osoby przyjmującej /stanowisko;

 9. imię i nazwisko znalazcy/osoby przekazującej /stanowisko;

 10. adres zamieszkania znalazcy/osoby przekazującej;

 11. inne dane kontaktowe wskazane dobrowolnie przez znalazcę (np. telefon/e-mail);

 12. datę znalezienia;

 13. godzinę znalezienia;

 14. miejsce znalezienia;

 15. pouczenie o prawie do żądania znaleźnego oraz zasadach nabycia własności w przypadku bezskutecznego upływu terminu do odbioru Rzeczy przez osobę uprawnioną;

 16. jeżeli Znalazca żąda znaleźnego - wzmiankę o tym fakcie;

 17. zgodę na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku przekazania przez Znalazcę danych dobrowolnych.

 

 1. Protokół, o którym mowa w § 6 ust. 2 sporządza się również w przypadku wskazania przez Znalazcę miejsca, w którym Rzecz się znajduje.

 2. Protokół, o którym mowa w § 6 ust. 2 i 3 sporządza się w dwóch egzemplarzach, z którego jeden zatrzymuje Zarządzający, a drugi otrzymuje Znalazca/osoba przekazująca.

 

§7

 

 1. Rzecz znalezioną na terenie Portu Lotniczego przez okres 3 dni od jej znalezienia właściciel może odebrać z Portu Lotniczego, wyłącznie na miejscu, osobiście.

 2. Warunkiem wydania Rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru jest:

  1. przedstawienie szczegółowego opisu Rzeczy z podaniem jej/ich cech charakterystycznych lub dostarczenie dokumentów potwierdzających prawo własności Rzeczy;

  2. okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość;

  3. uiszczenie kosztów przechowania oraz utrzymania Rzeczy w należytym stanie. Należność z tego tytułu w wysokości 20 zł brutto należy wpłacić Zarządzającemu w Biurze Rzeczy Znalezionych znajdującym się w hali ogólnodostępnej terminala, z tym, że w przypadku spakowanej sztuki bagażu 20 zł brutto pobiera się za każdą sztukę bagażu. Płatność tylko gotówką.

 1. Osoba obsługująca Biuro Rzeczy Znalezionych sporządza kopię dokumentów potwierdzających prawo własności Rzeczy.

 2. Osoba obsługująca Biuro Rzeczy Znalezionych wydając Rzecz osobie uprawnionej do jej odbioru zobowiązana jest do:

  1. sprawdzenia tożsamości osoby uprawnionej do obioru Rzeczy;

  2. sporządzenia protokołu wydania Rzeczy.

 

§8

 1. Po trzech dniach od dnia znalezienia lub przyjęcia Rzeczy, Zarządzający przekazuje ją Staroście.

 2. W przypadku znalezienia lub przekazania Zarządzającemu karty płatniczej lub kredytowej Zarządzający niezwłocznie informuje bank o znalezieniu takiej karty i wysyła ją listem poleconym do banku-wystawcy karty.

 

 

§9


 

 1. Administratorem danych osobowych jest Zarządzający - Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa–Modlin Sp. z o. o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Gen. Wiktora Thommee 1A, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki.

 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawa o rzeczach znalezionych oraz przepisy dotyczące ochrony lotnictwa cywilnego, w szczególności akty prawne wskazane w § 1 Regulaminu.

 3. Osoba, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

 

 

Załączniki:

 1. Wzór Protokołu- Poświadczenia Przyjęcia Rzeczy do Biura Rzeczy Znalezionych w Porcie Lotniczym Warszawa/Modlin – do pobrania w punkcie informacji lotniskowej

 2. Wzór Protokołu Wydania Rzeczy z Biura Rzeczy Znalezionych w Porcie Lotniczym Warszawa/Modlin – do pobrania w punkcie informacji lotniskowej

 

Partnerzy