Przejdź do treści
  • PL
  • EN

P-035/20 Przetarg nieograniczony (zamieszczono 22.04.2020r.)

A A A Drukuj

P-035/20 Przetarg nieograniczony (zamieszczono 22.04.2020r.)

Data rozpoczęcia: 
22.04.2020

na KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE  MAZOWIECKIEGO PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA-MODLIN SP. Z O.O.

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 08.05.2020 r. do godz. 14.00

Część I   ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (AR)

ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (EEI),

ubezpieczenie utraty zysku po szkodzie w mieniu oraz sprzęcie elektronicznym (BI),

ubezpieczenie terroryzmu (Terrorism),

ubezpieczenie maszyn i urządzeń (CPM) wraz ze szkodami wewnętrznymi (MB)

ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności pozalotniczej (OC),

ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),

Część II  ubezpieczenie OC operatora portu lotniczego (ARIEL),

Część III ubezpieczenie OC władz spółki (D&O),

Część IV ubezpieczenie łodzi motorowej (w zakresie OC/hull/NNW)

Część V  ubezpieczenie floty pojazdów (w zakresie OC p.p.m.)

Część VI ubezpieczenie OC podmiotu leczniczego

Z uwagi na dane wrażliwe, znajdujące się w dokumentacji niniejszego postępowania - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej OPZ) stanowiący załącznik nr 1 i nr 4 do SIWZ, udostępniany będzie przez MAI Insurance Brokers Poland Sp. z o.o. niezwłocznie, po przesłaniu przez Wykonawców wniosku o udostępnienie Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, na adres e-mailowy: maciej.nowicki@mai-cee.com.

 

Partnerzy