Przejdź do treści
 • PL
 • EN

Specjalista ds. Ochrony i Ułatwień

A A A Drukuj

Specjalista ds. Ochrony i Ułatwień

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.
Rodzaj oferty: 
Oferta pracy

Oczekiwania:

 • wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
 • wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację,
 • dobra sprawność psychofizyczna,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność skutecznej komunikacji interpersonalnej,
 • odporność na stres,
 • wykształcenie min. średnie techniczne, mile widziane o profilu Inżynieria Systemów ochrony  lub pokrewne,
 • obsługa komputera, znajomość środowiska MS Office,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • wysoka motywacja do pracy.

Zakres głównych zadań na stanowisku:

 • monitorowanie sygnałów w technicznych systemach zabezpieczeń wykorzystywanych w systemie ochrony lotniska,
 • monitorowanie za pomocą technicznych systemów zabezpieczeń granic między strefą ogólnodostępną, strefą zastrzeżoną i częściami krytycznymi strefy zastrzeżonej lotniska,
 • monitorowanie za pomocą technicznych systemów zabezpieczeń punktów kontroli dostępu i kontroli bezpieczeństwa na przejściach między strefami,
 • stała współpraca ze służbami ochrony i służbami ratowniczymi w zakresie przekazywania informacji o sytuacjach zagrożenia,
 • obsługa i zgrywanie materiału z CCTV
 • udział w opracowywaniu procedur kontroli bezpieczeństwa na stanowiskach kontroli bezpieczeństwa,
 • udział w opracowywaniu i aktualizacji instrukcji przepustkowej lotniska
 • udział w opracowywaniu budżetu Biura ds. Ochrony,
 • prowadzenie bieżącej oceny stanu zagrożenia lotniska i przekazywanie wniosków w tym zakresie bezpośredniemu przełożonemu,
 • udział w działaniach operacyjnych na wypadek sytuacji kryzysowej,
 • opracowanie i uzgadnianie Programu Ochrony Lotniska”
 • udział w opracowywaniu i uzgodnieniu planu ochrony,
 • opracowanie rocznego sprawozdania ze stanu ochrony lotniska,
 • uzgadnianie ze Strażą Graniczną, Policją i Służbą Celną zasięgu strefy zastrzeżonej lotniska i zatwierdzenie jej przebiegu w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego,
 • określanie potrzeb ochrony lotnictwa przy projektowaniu nowych obiektów i urządzeń lotniska oraz modernizacji istniejących,
 • udział w nadzorze nad prowadzeniem prac serwisowych przy technicznych systemach zabezpieczeń (CCTV, SKD, SSWiN),
 • obsługa systemu Alarms 24

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie  umowy o pracę,
 • praca częściowo w trybie zmianowym,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • przyjazną atmosferę w pracy.

 

List motywacyjny oraz CV z dopiskiem: „dotyczy oferty – Specjalista ds. ochrony i ułatwień” prosimy przesłać na adres: Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.,  Nowy Dwór Mazowiecki 05-102, ul. Gen. Wiktora Thommee 1a lub adres e-mail: praca@modlinairport.pl albo dostarczyć osobiście do siedziby firmy (Biuro Spraw Personalnych, budynek PPK pokój 1.16.4).

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: „Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Spółka Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Generała Wiktora Thommee 1A, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. ochrony i ułatwień. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Generała Wiktora Thommee 1A, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki;

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: email: inspektor.odo@modlinairport.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. oceny Pani/Pana kwalifikacji do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;
 2. oceny Pani/Pana zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;
 3. wyboru odpowiedniej osoby do pracy w Spółce.

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana  danych osobowych jest:

 1. przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 2. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekaże Pani/Pana  Spółce dane inne niż określone w art. 221 § 1 kodeksu pracy, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 3. uzasadniony interes Spółki – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być firmy informatyczne wspomagające administratora, dostawcy usług prawnych i doradczych, firmy kurierskie i pocztowe. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami;

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy od momentu zatrudnienia kandydata do pracy;

8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

10) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem rozpatrywania Pani/Pana CV i listu motywacyjnego;

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Partnerzy